Algemene voorwaarden

Algemene handelsvoorwaarden.

Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen A & O 1-Fach Sprachendienst en een opdrachtgever waarop A & O 1-Fach Sprachendienst deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door de vertaler uitdrukkelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met A & O 1-Fach Sprachendienst, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 - Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van A & O 1-Fach Sprachendienst zijn vrijblijvend.
2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van A & O 1-Fach Sprachendienst of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging van A & O 1-Fach Sprachendienst van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien A & O 1-Fach Sprachendienst bij het opstellen van de offerte de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien kan A & O 1-Fach Sprachendienst na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.3 A & O 1-Fach Sprachendienst mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan A & O 1-Fach Sprachendienst heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan A & O 1-Fach Sprachendienst zijn verstrekt.

Artikel 3 - Wijziging, intrekking van opdrachten
3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht,
is A & O 1-Fach Sprachendienst gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het al uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.
3.3 Indien A & O 1-Fach Sprachendienst voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
4.1 A & O 1-Fach Sprachendienst is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
4.2 A & O 1-Fach Sprachendienst zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. A & O 1-Fach Sprachendienst zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. A & O 1-Fach Sprachendienst is echter niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft A & O 1-Fach Sprachendienst het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. A & O 1-Fach Sprachendienst zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
4.4 De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst evenals documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.5 A & O 1-Fach Sprachendienst staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de vertaler verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien A & O 1-Fach Sprachendienst is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

Artikel 5 - Intellectuele eigendom
5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt A & O 1-Fach Sprachendienst het auteursrecht op door A & O 1-Fach Sprachendienst vervaardigde vertalingen en andere teksten.
5.2 De opdrachtgever vrijwaart A & O 1-Fach Sprachendienst tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms- , octrooi -, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 - Ontbinding
6.1 A & O 1-Fach Sprachendienst is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, bevoegd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat daar enige verplichting tot schadevergoeding uit voortvloeit. A & O 1-Fach Sprachendienst kan dan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

Artikel 7 - Reclames en geschillen
7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk aan de vertaler te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien de klacht gegrond is, zal A & O 1-Fach Sprachendienst het geleverde binnen redelijke tijd trachten te verbeteren of vervangen dan wel, indien A & O 1-Fach Sprachendienst redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, eventueel een reductie op de prijs verlenen, dit is echter geen verplichting.
7.3 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 - Termijn en tijdstip van levering
8.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. A & O 1-Fach Sprachendienst is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
8.2 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst voor het gedeelte van de vertaling dat (nog) niet geleverd kan worden. Het ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling van het al geleverde.
8.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per email, fax, koerier of per gewone post.
8.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 9 - Honorarium en betaling
9.1 Het honorarium voor A & O 1-Fach Sprachendienst is in beginsel gebaseerd op een woordtarief van de brontekst. A & O 1-Fach Sprachendienst kan tevens naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.
9.2 Voor elke opdracht wordt een standaard voorschot gevraagd van EUR 100,-. Bij kleinere opdrachten is het voorschot gelijk aan het te betalen honorarium.
9.3 Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.4 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening. Daarnaast wordt EUR 10,- excl. BTW berekend per rentefactuur.
9.5 Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten na de eerste aanmaning worden geacht tenminste 15% van het gevorderde te bedragen, echter met een minimum van 50 Euro. Een en ander geldt ook in geval van faillissement en surseance van betaling.
9.6 Schuldvergelijking is niet toegestaan.
9.7 Ter verkrijging van een grotere zekerheid hebben wij het recht, in gevallen naar onze keuze, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, bankgaranties e.d. te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen en/of deelfacturen te verzenden tijdens de uitvoering van de opdracht.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid: vrijwaring
10.1 A & O 1-Fach Sprachendienst is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan A & O 1-Fach Sprachendienst toerekenbare tekortkoming. A & O 1-Fach Sprachendienst is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
10.2 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft A & O 1-Fach Sprachendienst van iedere aansprakelijkheid.
10.3 De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico's voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
10.4 A & O 1-Fach Sprachendienst is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. A & O 1-Fach Sprachendienst is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
10.5 De aansprakelijkheid van A & O 1-Fach Sprachendienst is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van EUR 2500, per gebeurtenis.
10.6 De opdrachtgever is verplicht A & O 1-Fach Sprachendienst te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van A & O 1-Fach Sprachendienst bestaat.

Artikel 11 - Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop A & O 1-Fach Sprachendienst geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor A & O 1-Fach Sprachendienst niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
11.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de vertaler opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door A & O 1-Fach Sprachendienst niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.
11.3 Indien A & O 1-Fach Sprachendienst bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is A & O 1-Fach Sprachendienst gerechtigd het al uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 - Toepasselijk recht
12.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en A & O 1-Fach Sprachendienst is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 13 - Depositie en inschrijving
13.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven in september 2009 onder nummer 170960035.
13.2 A & O 1-Fach Sprachendienst is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven onder nummer 170960035